За градината

От създаването си екипът на ДГ„Коледарче” спазва следните принципи:

 • Създаване условия близки до домашния уют.
 • Качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 години.
 • Предоставяме възможност детето да развие заложбите си.
 • Следваме индивидуалния темп на детето.
 • Възпитаваме децата с обич.
 • Поставяме детето в позицията на успял, чрез участие в концерти, изложби, състезания и други.
 • Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.

 

Нашата мисия:

Изграждане на привлекателна, разнообразна , мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.

 

Мисията на ДГ ”Коледарче”е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете
 • да създава благоприятна и позитивна среда за неговото развитие
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си
 • да стимулира и убеждава родителите ,че детска градина е значима и необходима среда за развитието на децата.

 

Нашата визия:

ДГ”Коледарче” – гр.Бургас да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Предпочитана среда за 1-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно, здравно-физическо развитие и се възпитава толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Детското заведение да бъде център за родители-търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, съгласие, обединени от обща идея – опазване живота и здравето им и щастливо пребиваване в ДГ.

Детското заведение да бъде средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната уникалност и удовлетворяват основните им потребности, като организират съдържателен ВОП.

 

Нашите ценности:

 • Хуманизиране и демократизиране дейността на ДГ.
 • Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантсност и ненасилие.
 • Позитивното възпитание да бъде в основата на пед. взаимодействие.
 • Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекст на Европейското образователно пространство.
 • Създаване на условия за квалифициране на педагогическите кадри кадри.
 • Подкрепа на децата и техните семейства.

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Програмата система на ДГ „Коледарче“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност. Те са:

 • хуманно-личностен;
 • индивидуален;
 • игрови;
 • комплексно- интегрален;
 • ситуационен;
 • системно-структурен;
 • дейностен.


Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

 

Основна форма

 • Български език и литератора;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическа култура;
 • Конструиране и технологии;
 • Музика.
 • Допълнителни форми
 • игрова дейност;
 • разходки, екскурзии;
 • спортни дейности;
 • творчески дейности;.
 • експериментиране и елементарни опити;
 • празници и развлечения,

 

Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи:

I-ва възрастова група – 11 основни;
II-ра възрастова група – 13 основни;
III-та възрастова група – 15 основни и 2 допълнителни;
IV-та възрастова група – 17 основни и 2 допълнителни.

 

Безплатно обучение по английски език за деца от ІІІ и ІV подготвителна група – по проект на Община Бургас

Използва се системата за обучение „PLAY AND TALK WITH ECHO” на издателство „Изкуства”

Основни методи, средства и похвати за доброто усвояване на езика чрез програмната система Play and Talk with Echo са:

 • игровият;
 • слушане и говорене;
 • слушане чрез разбиране;
 • пеене и танцуване;
 • свързване на обучението с положителни емоции;
 • редуване на дейностите по време на обучение;
 • проява на обич и внимание към децата;
 • създаване на ценностна система от добродетели.

В центъра на Програмната система Play and Talk with Echo е детето с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене /easy and simple/.

Заплащане: безплатно

 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/